Groot Nieuws
EO

11 maart: Naar welke stem luister je?

  1. Nieuwschevron right
  2. 11 maart: Naar welke stem luister je?

Muziek en een meditatie. De meditatie met als thema “Naar welke stem luister je?” (Matt. 4:1-11) wordt verzorgd door dominee Elsbeth Gruteke, predikant binnen de PKN.

Groot Nieuws

Muziekgegevens:

1) Dan zingen zij, in God verblijd, Ps. 138: 3 en 4

2) Samen in de naam van Jezus, Opw. 167

3) Leer mij volgen, geen bundel

4) Neem mijn leven, laat het Heer, JdH 134

5) Ik heb U lief, Opw. 639

6) Groot is Uw trouw, o Heer, Opw. 123

7) God heb ik lief, want die getrouwe Heer, Ps. 116: 1, 10 en 11

8) Luister naar Zijn stem, geen bundel

9) Het Woord van God, geen bundel

10)God roept ons broeders, tot de daad, LvdK 474

11)Ik bouw op U, Opw. 124/JdH 96

Meditatietekst

Lezen Matteüs 4: 1-11

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Broeders en zusters,

Er zijn van die teksten in de Bijbel die een heel indringende en intieme blik geven in de weg die Jezus is gegaan. De tekst over Jezus die in de woestijn wordt beproefd is zo’n tekst. Een kerntekst, over cruciaal moment in het leven van Jezus. Het voelt bijna als te intiem om erin mee te mogen kijken. En toch worden we daartoe uitgenodigd.

Kanttekening

Eerst maar een kanttekening, uit deze tekst komen vragen naar voren die ook voor ons relevant zijn. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat deze tekst gaat over Jezus, over Zijn weg, een weg die niemand anders heeft afgelegd en die, Godlof, wij niet af hoeven te leggen omdat Hij het heeft gedaan. We horen een stem die Jezus’ echte roeping probeert te verstoren. Jezus moet deze verleiding nu weerstaan zodat Hij daarna zijn werk kan doen, zijn weg kan gaan. Jezus is uniek, Zijn weg, Zijn lijden, sterven en opstanding zijn dat. Daar gaat deze tekst over. En vervolgens is er ook die vraag aan ons, naar wie luisteren wij? Wat doen wij met onze roeping?

De drie verzoekingen

Jezus wordt naar de woestijn van Judea gebracht, door de Heilige Geest.

Vervolg vers voor vers

En dan komt de duivel, op Jezus’ zwakste moment, na 40 dagen vasten. ‘Als u de zoon van God bent’, zegt hij. Het zoon-schap van God wordt hier door de duivel in twijfel getrokken. De duivel doet dit heel sluw. Hij toont Jezus zijn mogelijkheden. Mogelijkheden die vallen buiten wat God bedoeld heeft maar die Jezus wel zou kunnen gebruiken en benutten, als Hij dat zou willen. De duivel doet een beroep op de macht die Jezus heeft om er iets mee te doen dat uiteindelijk ingaat tegen de wil van Zijn vader. Parallel met ons, wij hebben van God allerlei mogelijkheden en capaciteiten gekregen, talenten. Die kunnen we gebruiken tot eer van God of tot eer van onszelf. Je kunt jouw talent gebruiken om er zelf rijk van te worden of je kunt het gebruiken om anderen te dienen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een iets minder flitsende baan, of door je geld te gebruiken om anderen te helpen. De voorbeelden zijn legio. De vraag is hier: zal Jezus gehoorzaam blijven aan de wil van de vader of gaat Hij zijn eigen pad volgen?

Stenen tot brood maken is op zich niet een zonde. Waar gaat het dan wel om? Op dit moment is de wil van de Vader dat Jezus vast, de stenen tot brood maken zou ingaan tegen de opdracht aan Jezus om te vasten, ongehoorzaamheid zou dat betekenen. Gaat Jezus zijn kracht gebruiken voor zichzelf om zichzelf moeite en pijn te besparen of aanvaardt Hij de weg van lijden en dood nu dat de wil van de vader lijkt te zijn?

Jezus beantwoordt de opdracht van de duivel met een citaat uit het O.T, ‘Een mens leeft niet bij brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt.’ Dat wil zeggen dat van fundamentele noodzaak voor het leven de relatie tussen jou en God is. Dus niet alleen brood maar hoe sta je in je verhouding tot God? Jezus zelf laat hier zien dat Hij dat doet, elke verleiding weerstaat hij door een woord van God.

De tweede verzoeking is van een zwaarder gehalte. De duivel citeert hier de Bijbel, het moet niet gekker worden. Nu krijgt Jezus de opdracht om zichzelf in doodsgevaar te brengen en zo God te dwingen Hem te redden. Door niet van het dak af te springen kiest Jezus juist voor de weg van moeite en lijden. Ook hier weer de oproep om de gehoorzaamheid aan de vader op te geven. De duivel citeert psalm 91, de boodschap daarvan is dat God de trouwe gelovige beschermt. Jezus antwoordt met Deut. 6,16, Als Jezus zou springen naar de veiligheid zou hij dat uit zelfbehoud doen en tegen de wil van God ingaan. De zoon vertrouwt de vader en vertrouwt zichzelf toe aan de vader, ook al kan Hem dat zijn leven kosten.

In de derde verzoeking wordt op geraffineerde manier geprobeerd het zoonschap van Jezus te ondergraven. Alle macht wordt Hem toegezegd als Hij de duivel zal aanbidden. In deze verzoeking wordt door de duivel alles op één kaar gezet; of de kant van de duivel maar dan ook met alles macht over en alle heerlijkheid van de koninkrijken van de wereld of in gehoorzaamheid de kant van God.

Opnieuw probeert de duivel Jezus weg te leiden van de wil van de vader door hem iets aan te bieden dat binnen zijn rechten valt maar dat zal leiden tot afgoderij.

Na deze drie verzoekingen gaat de duivel weg, engelen nemen zijn plaats in, zij verzorgen Jezus. Jezus is trouw gebleven aan zijn roeping, Hij heeft de Vader lief met zijn hele hart, zijn hele ziel en met inzet van al zijn krachten.

Toepassing

De verleidingen die we allemaal dagelijks onder ogen moeten komen zijn anders dan die van Jezus maar ze stellen ons wel precies dezelfde vraag.

Ben je trouw aan God, gebruik je je talenten, je roeping, je mogelijkheden, ter ere van Hem of luister je naar de stemmen die je de verkeerde kant op sturen? God heeft voor ieder van ons een prachtige roeping. De beproever zal alles doen om ons af te leiden, om Gods doel te laten mislukken. Als we de stem van God kennen dan kennen we ook die stem. Dat klinkt beangstigend misschien maar het is wel de realiteit waarin we ons bevinden. Onze ziel is kostbaar, voor God maar ook voor degene die ons probeert te weerhouden van God.

Hoe wapen je je?

Hoe leren we Gods stem te horen en niet in te gaan op wat de andere stemmen ons vertellen?

Jezus weerstaat de duivel met het woord van God. Als Gods kinderen mogen we net als Jezus ook doen. Sla dat op in je hart en gebruik het. Als je Gods woord kent dan kun je dat ook gebruiken als toetssteen, is de gedachte die ik nu heb, de mogelijkheid die nu opkomt iets van God of komt het ergens anders vandaan?

Ten tweede gebed, spreek met de Heer over gedachten, gevoelens die in je opkomen. Vraag Hem om te laten zien wanneer je trouw blijft aan Hem en wanneer niet. Jezus heeft een intense en sterke band met zijn vader, ook dat is voor ons een voorbeeld. Houdt je oog op God gericht, luister daar naar, naar die roeping en laat je niet afleiden door andere stemmen die je van alles wijs proberen te maken.

Ten derde, neem daar tijd voor, voor de Bijbel, voor gebed. We zijn middenin de 40-dagentijd, dat is een goede tijd om daar ruimte voor te maken, al is het maar een beetje.

Slot

Waartoe roept God jou?

Dat kan klinken als een hele grote vraag die je pas kunt beantwoorden na heel veel denken en bidden. En zo kan het soms gaan. Maar onder de vraag ligt de opdracht aan alle gelovigen, een opdracht uit Deuteronomium waar Jezus zelf ook naar verwijst en die Hij vervult. De opdracht om de Heer lief te hebben met hart en ziel en met inzet van al je krachten. Daar begint het mee, daar gaat het mee verder. Dat is de basis van waaruit je de wil van God voor jouw leven mag gaan ontdekken. En net zoals Hij trouw is aan het volk Israël en aan Jezus, zo mogen wij Zijn trouw ook verwachten in ons leven. Laten we luisteren naar zijn stem alleen.