Groot Nieuws
EO

23 feb: Kijken is leven!

  1. Nieuwschevron right
  2. 23 feb: Kijken is leven!

Een programma met psalmen, gezangen, geestelijke liederen en een meditatie met als thema “Kijken is leven!”(Numeri 21:4-9). De meditatie wordt verzorgd door Dr. Pieter Veerman, predikant van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

01) Komt, laat ons samen Isrels heer, Ned. Herv. Bundel Psalm 95: 1 en 4

02) O eeuw’ge Vader, sterk in macht, LvdK Gez. 467:1,2 en 4

03) Luister naar Zijn stem, geen bundel

04) Ruis, o godsstroom der genade, Joh. de Heer 1

05) Verwachten, Opw. 780

06) Machtig God, sterke Rots, Joh de Heer 92

07) Zoekt eerst het koninkrijk & ‘k Stel mijn vertrouwen, Opw. 40 & 42

08) Alzo lief heeft God de wereld gehad, geen bundel

09) Laat ieder’ s Heren goedheid loven, Ned. Herv. Bundel Psalm 118:1, 7 en 14

10) Zie het kruis, Opw. 657

11) Loof de Koning, heel mijn wezen, LvdK Lied 460

12) Volgen!, geen bundel

Meditatie

Ik lees met u een Bijbelgedeelte over de tocht van het volk Israel in de woestijn.

Numeri 21:4 Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen.

5. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood.

6. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël.

7. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk.

9. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

Thema: Kijken is leven

Van een bekende evangelist leerde ik dat je op drie manieren kunt kijken.

Wil je ongelukkig worden, kijk dan alleen naar jezelf.

Wil je in verwarring gebracht worden, richt dan al je aandacht op de gebeurtenissen om je heen.

Wil je vrede, zegt hij tot slot, zie dan op Jezus.

In een blik op het kruis zie ik de liefde van God. Zien op Christus geeft houvast voor de tijd en de eeuwigheid.

We horen vandaag over een tragisch voorval. In de woestijn verliest het volk Israël haar God uit het oog. Ze staren zich blind op de omstandigheden. Ze zien alleen de ellendige tegenslag. Weer een omweg. En dan is plotseling alle rek er uit. Al 40 jaar zijn ze onderweg. Het einddoel, het beloofde land lijkt in zicht…..maar vlak voor de eindbestemming gaat het hopeloos mis.

Wat is er aan de hand? De Israëlieten moeten omlopen. De koning van Edom verspert de weg naar Kanaan. Opnieuw moeten ze de hete, droge woestijn intrekken. Dit kan het volk niet langer verdragen. Alle emoties van angst, moedeloosheid en onrust komen naar boven.

Duidelijk is dat ze God helemaal uit het oog zijn verloren. Boos zeggen ze tegen Mozes: ‘Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken?’

De rek is er uit… herkenbaar? Jaren hield je het vol. Maar die ene gebeurtenis werd je te veel. De weg die je zo zorgvuldig had uitgestippeld is versperd.

In de reactie van de mannen en vrouwen in de woestijn proeven wij hun moeite en frustratie. Het is helaas geen beweging naar God toe. Bitter is de toon van ondankbaarheid tegenover de Heere God. Ze duwen Hem van zich af. Zo ver kan het komen als je God en Zijn liefde uit het oog verliest.

In hun boosheid roepen de mannen en de vrouwen: ‘God wil ons laten sterven in de woestijn. Het brood dat wij van Hem krijgen is niet te eten.’

En God….? Toen zond God kan je lezen als: ‘God maakte allerlei slangen.’ Wanneer ik het verhaal goed lees dan staat er ook: ‘toen liet God los.’ Het mopperende volk duwt de beschermende hand van God weg. Dan hebben de gevaren van de woestijn vrij spel. De slangen waren er altijd al. Maar nu vormen ze een gevaar. Zonder Gods zorg zijn wij overgeleverd aan de machten en de krachten van het kwaad.

Dood en verderf in het tentenkamp. Op een beet van de slang volgt de dood. Het lijkt er op dat de rek er bij de Heere God ook uit is. Zou dat waar zijn? Is het nu over en uit.

Nee, op de noodroep van het volk: ‘Heere wij hebben gezondigd’, antwoordt God onmiddellijk. Wanneer Gods hand wordt weggeduwd hebben de machten van de dood en het kwaad vrij spel. Zodra Gods hulp wordt ingeroepen is Hij daar met Zijn beschermende hand. Hij is niet klaar met Zijn volk. Bij de Heere is de rek er niet uit.

God wil niet dat Zijn volk daar lijdt in de woestijn. Hij wil Zijn volk veilig in het beloofde land brengen. Zo is de Heere gisteren, vandaag en morgen. Zijn reddingsplan ligt klaar. Hier in de woestijn een bijzonder beeldend reddingsplan. Een plan zoals je dat alleen van God kan verwachten.

We zien schuld en genade in één oogopslag. Kijk maar mee.

Mozes moet een stang maken met een slang erop. Zo snel als mogelijk wordt er een koperen slang gemaakt. Spoedig gaat er door het kamp een blijde roep. Wie kijkt naar de slang blijft leven. Kijken is leven. Een blik is genoeg. Een jongen van 14 jaar kijkt naar de slang en blijft leven. Een vrouw richt haar ogen op, ziet de slang en de koorts gaat weg.

Kijk naar de slang. Eenvoudig, maar je kunt niet zonder. Binnenblijven in je tent betekent het einde. God vraagt één ding. Richt je blik op Mij.

In het Nieuwe Testament haalt de Heere Jezus het verhaal uit de woestijn terug. De Heiland is in gesprek is met de Schriftgeleerde Nicodemus. Deze wijze Joodse man komt in de nacht naar Jezus toe met zijn levensvragen. Hij wil weten wie Jezus is. Op zijn vragen krijgt hij een antwoord. Jezus vergelijkt Zichzelf met de verhoogde slang in de woestijn.

Ik hoor de stem van de Heiland, Hij zegt: En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15. opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Geloven is kijken naar de Heere Jezus. Je blik vol verwachting richten op Hem die lijdt aan het kruishout van Golgotha. Weer zie ik in één oogopslag schuld en genade. Wie in Hem gelooft gaat niet verloren maar heeft het eeuwige leven. Over dit kruis gaat het de komende weken onderweg naar Pasen in het bijzonder. We horen: zie op Hem en leef. Hij redt van schuld, ellende, moedeloosheid en dood. Hij geeft houvast tijdens onze reis door het leven. In de Man aan het kruis zien wij hoe lief God deze wereld heeft.

Is de rek er dan nooit uit? Bij ons regelmatig wel. Bij God nooit. Staar je niet blind op de omstandigheden. Richt je blik op Christus. Kijken geeft leven. Kijken is leven.