Groot Nieuws
EO

1 juli: De fabel van Jotham

  1. Nieuwschevron right
  2. 1 juli: De fabel van Jotham

De meditatie met als thema: ‘De fabel van Jotham’ (Richteren 9:8-15) wordt verzorgd door dominee Kees Lavooij, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland te Vaassen.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Looft God, looft zijn naam alom, Ps. 150: 1, 2 en 3

2) Soms groet een licht van vreugde, LvdK 448

3) Vreugde van mijn hart, geen bundel

4) Looft, looft verheugd den Heer der heren, Ps. 105: 1, 3 en 24

5) Kom maar, wees blij en verheugd, Opw. 138

6) De hemelen juichen & Eens komt de grote zomer, LvdK 288

7) Eens zal de dag vol blijdschap zijn, JdH 664

8) Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, Ps. 4: 1 en 4

9) Feestzang, naar psalm 118

10)Vreugde, vreugde, louter vreugde, Ev. Liedboek 357

Meditatietekst

U zult op deze vroege morgen waarschijnlijk niet met een glas wijn in de hand naar deze meditatie luisteren, maar met name bij mensen van boven de 50 blijkt drankmisbruik een groot probleem te zijn in onze samenleving !

Drinken is zo gewoon geworden in het sociale verkeer dat er een gewenningsproces is opgetreden dat bij niet weinigen tot verslaving heeft geleid. Waar wij eerder mogelijk het vingertje hieven tegen buitensporig drankgebruik bij jongeren blijkt vandaag uit onderzoek dat er drie vingers naar onszelf wezen…

50-plussers, let op: ú bent voorwerp van zorg!

In de bijbel vinden we genoeg passages waar drank een kwalijke rol speelt: om te beginnen bij Noach, die al bij de eerste oogst op de nieuwe aarde zat in zijn tent lag! Vermoedelijk ligt ook drankgebruik ten grondslag aan de dood van Nadab en Abihu, de twee zonen van Aäron ( zie Lev. 10, m.n. vs. 9 )!

Berucht is ook koning Belsazar die zich n.b. bedrinkt uit de gouden bekers uit de tempel van Jeruzalem.

En daarnaast zijn er talloze waarschuwingen te vinden in het Spreukenboek, bijvoorbeeld het zo nuchter constaterende slot van Spreuken 23, waar de dronkaard nadat hij geslagen en gebeukt is, zonder er pijn over gevoeld te hebben tegen zichzelf zegt: “wanneer zal ik wakker worden ? Dan zoek ik hem weer op...’ !

Ook in het Nieuwe Testament worden we door de apostel Paulus in Efeze 5:18 gewaarschuwd niet dronken te worden van wijn, waarin losbandigheid is, maar daarentegen vervuld te worden met de Geest, die Spiritus Sanctus van Boven.

In deze parabel van Jotham in Richteren 9, de parabel van de wandelende bomen op zoek naar een koning – een blijvende waarschuwing dat wij zomaar lichtzinnig lichtgewichten in een heikele tijd tot koning kunnen verheffen met alle nare gevolgen van dien – treffen we en passant een tussenzinnetje aan, waarbij we vanmorgen even stil willen staan, namelijk dat de bomen ook aan de wijnstok vragen koning over hen te willen worden.

Deze wijnstok weigert dat, net als de vijgenboom en de olijfboom, met een beroep op zijn most die, zo staat er ...”God en mensen verheugt”…!

Opvallend, God verheugt zich in de vrucht van de wijnstok!

Dat wij er ons in verheugen, hoeft niet verklaard te worden, maar dat God zich er ook in verheugt…?

In alle eerbied gesproken: drinkt de Here ook graag een glaasje ?

God is toch Geest, zegt u, hoe zou dat kunnen ?

Ik zou de verklaring dan ook elders willen zoeken.

Mijns inziens verheugt de Here zich in de vrucht van de wijnstok voor zover en in de mate, waarin wij er ons in verheugen !

Ik bedoel dit: echte vreugde in ons leven heeft ten diepste met dankbaarheid te maken, dankbaarheid jegens God, onze Schepper, die ons het geschenk van het leven gegeven heeft.

In deze zomermaand kan ons die dankbaarheid plots overvallen als we bijv. in de bergen of aan zee verblijven en intens genieten van Zijn schepping, van Zijn grootheid en majesteit. Dat te mogen aanschouwen bij een goed glas wijn kan de vreugde erover vergroten !

Evenzo kan dat gebeuren als we met vrienden of familie ergens in een ontspannen sfeer samenzijn en een goed gesprek hebben.

Ook daarbij kan de vrucht van de wijnstok de vreugde verhogen en de dankbaarheid intensiveren ! En zou de Here God zich daar niet ook Zelf over verheugen ?

Zeker, maar Zijn vreugde is wel de maat ! De kritische vraag is dan ook: doet Hij dat nog bij het tweede, derde of zoveelste glas ?

Het zou zomaar kunnen zijn dat waar bij ons de vreugde omslaat in platte lol en bij Hem de vreugde in droefheid verkeert.

Intense droefheid zelfs, wanneer door overmatig gebruik van alcohol we onszelf en anderen in gevaar brengen ( rijden onder invloed, maar ook ruzies en lichtzinnig gedrag ).

De vraag aan u, luisteraars, voor het grootste gedeelte 50-plussers, die, naar uit onderzoek blijkt, zich in de gevarenzone bevinden: ondervindt de Here nog vreugde als u het glas heft ?

Zo ja, doe het dan, maar stop ermee zodra u beseft dat Hij er geen vreugde meer in vindt…

Laat de vrucht van de wijnstok zowel God als u kunnen verheugen: alleen zó kunt u er met dankbaarheid van genieten !

Een dankbaarheid die nog oneindig verdiept wordt als we bedenken dat God onze Schepper om Christus’ wil ook onze Verlósser is geworden... die in de wijnperskuip is uitgeperst tot verzoening van onze zonden, tot bevrijding van de machten die ons willen vernietigen en die door Zijn opstanding uit de dood ons opwekken wil tot een leven met Hem.

Zijn laatste woorden tot ons in het Mattheüs-evangelie waren : Zie, Ik ben met u álle dagen van het leven tot aan de voleinding van deze wereld !

Ik wens u op deze eerste juli een fijne zomermaand toe, geniet erin van een goed glas wijn en laat uw vreugde ook Zijn vreugde mogen zijn, gedeelde vreugde is dubbele vreugde, zodat u eens met de Here Jezus in Gods koninkrijk opnieuw zult mogen drinken van de vrucht van de wijnstok !