Groot Nieuws
EO

15 dec: Raadsman

  1. Nieuwschevron right
  2. 15 dec: Raadsman

Op deze 3e advent gaat de meditatie over “Raadsman” (Jesaja 9:5). Met liederen richting het Kerstfeest. De meditatie wordt verzorgd door Peter van der Weerd, voorganger van Gemeente De Basis in Apeldoorn

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1. ‘k Zal eeuwig zingen van God goedertierenheid, Psalm 89: 1, 7 en 8

2. Mijn Jezus ik hou van U, Opwekking 392

3. Jezus, Hij is Koning, Opwekking 13

4. Ik wil komen en knielen, Opwekking 324

5. Ik kniel aan Uwe kribbe neer, Gez. 21: 1,2 en 3

6. Daar ruist langs de wolken, Joh. de Heer 33

7. Kom, o langverwachte Jezus, geen bundel

8. Maat ’t vrome volk in U verheugd, Ned. Herv. Bundel, Psalm 68: 2 en 10

9. Heerlijk klonk het lied der eng’len, Joh de Heer 70

10.Kom tot uw Heiland, Joh de Heer 210

Meditatietekst

We staan vanmorgen stil bij een gedeelte uit het Bijbelboek Jesaja. Jesaja leefde rond 700 voor Christus. Ik las over hem:

Jesaja was de zoon van Amos die volgens Joodse overlevering een broer was van koning Amasja. Hij kwam uit Juda, en is waarschijnlijk in Jeruzalem geboren. Door zijn nauwe relaties met het koninklijk huis is de overtuiging gerechtvaardigd dat hij van koninklijke, of tenminste zeer voorname afkomst is geweest. Hij was archivaris, biograaf, secretaris, de opvoeder van prins Hizkia, en waarschijnlijk ook arts aan het koninklijk hof.

Niet de eerste de beste zullen we maar zeggen ...
Buiten dat, of misschien moet ik zeggen boven dat alles was hij een profeet.

Misschien bent u bekend met de Bijbel, maar misschien ook helemaal niet. Een profeet was iemand die boodschappen van God doorkreeg met als doel deze op te schrijven en door te geven aan soms één enkel persoon, aan een groep of aan een heel volk. Soms hadden de boodschappen betrekking op de tijd en omstandigheden van dat moment. Soms waren het boodschappen waarbij het ook voor de profeet in kwestie onduidelijk was op wie of wat de boodschap betrekking had en wanneer het geprofeteerde plaats zou gaan vinden.

Het gedeelte waar we vandaag bij stil staan komt uit Jesaja 9, een gedeelte dat begint met de woorden:

“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.” (Jesaja 9:1 HSV)

Nou het volk Israël kon in die tijd wel wat verlichting gebruiken. In het noorden werd het land bedreigd door de Assyriërs, die al heel wat gedeelten van Israël hadden veroverd. In het zuiden werd het land regelmatig aangevallen door de Egyptenaren en in het oosten werd het land juist in de tijd van Jesaja bedreigt en overvallen door de Babyloniërs.

De duisternis ging overigens niet alleen om de omstandigheden waarin het volk verkeerde, maar was ook een beschrijving van de geestelijke gesteldheid van het volk. Het volk had God regelmatig de rug toegekeerd, waardoor het ook duister was geworden in de harten van de mensen.

Maar er zal een keer komen in deze situatie mocht Jesaja voorzeggen. Misschien heeft Jesaja gedacht dat deze gebeurtenis op korte termijn zou plaatsvinden, de omschrijving paste naadloos bij hun situatie, maar dat was niet het geval, ook al zou ook het volk Israël betere tijden tegemoet gaan, het zou nog 7 eeuwen duren voordat deze specifieke voorzegging in vervulling zou gaan en Jezus, waarover deze voorzegging gaat weten we nu, zou worden geboren.

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.

Niet alleen het Israël in de tijd van Jesaja wandelde in duisternis, nee deze omschrijving past ieder mens die door de zonde van God gescheiden in duisternis leeft. En volgens Paulus geldt dit voor ieder mens.

Hij schreef:

“Alle mensen hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één.” (Romeinen 3:12 BOEK)

En de gevolgen zijn volgens Paulus vrij dramatisch, want zo schrijft hij:

“Het loon van de zonde is de dood, ...” (Romeinen 6:23a HSV)

Maar er is hoop zegt deze profetie:

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jesaja 9:6 HSV)

Jesaja schrijft in de tegenwoordige tijd, alsof het al gebeurd is, terwijl het nog te gebeuren staat.

Dit kom je veel tegen bij Gods profetische woorden. Het staat zo onomstotelijk vast dat dit gaat gebeuren, dat het wordt geschreven alsof het al gebeurd is.

Wat hoofdstukken verderop in het Bijbelboek Jesaja staat dat God zegt:

Ik ben God, er is geen andere god. Er is niemand zoals ik. In het begin heb ik al voorspeld hoe alles zal aflopen. Lang geleden heb ik al gezegd wat er zal gebeuren. Wat ik besluit, dat gebeurt ook. Wat ik wil, dat doe ik ook.

Al deze voorzeggingen noem ik altijd het keurmerk van echtheid van de Bijbel. Er is geen enkel ander geloof of religie, geloofsboek of ideologie die net als de Bijbel voorzeggingen kent die zo letterlijk, soms pas vele eeuwen later, in vervulling zijn gegaan en nog zullen gaan geloof ik.

Alleen al rondom de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus zijn meer dan 50 voorzeggingen gegeven die allemaal letterlijk zijn uitgekomen. Dat kan geen toeval zijn, dat bewijst het bestaan van God en de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Terug naar dat beloofde licht dat in de wereld zou gaan komen:
“Want (zo schrijft Jesaja) een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” (Jesaja 9:6 HSV)

Deze woorden maken duidelijk dat het niet om zomaar een kind gaat, maar om een heel bijzondere Koning die geboren gaat worden. Jesaja heeft vast gehoopt dat hij deze bijzondere Koning nog zou leren kennen, deze Koning die ook Sterke God wordt genoemd. Maar zoals ik al zei, het zou nog zo’n 7 eeuwen duren voordat deze profetie in vervulling zou gaan, dus ook al leek deze profetie iets te zeggen over de omstandigheden op dat moment, was de profetie gericht op een tijd veel later.

Het is nu bijna kerst. Al ruim 20 eeuwen later staan we nog steeds jaarlijks stil bij de geboorte van dit bijzondere kind, deze wiens naam is Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De afgelopen weken is er stil gestaan bij de namen Sterke God en Vrede Vorst, ik wil graag een nog even stil staan bij de naam Raadsman.

Een raadsman is iemand die raad geeft, advies geeft, dat spreekt voor zich. De adviezen die Jezus gaf in de tijd dat Hij op aarde was waren er steeds op gericht de toehoorder te bewegen om zich met God te verzoenen, om niet in duisternis te blijven wandelen, niet dat te doen wat je verder de duisternis in trekt, maar je om te keren en onderweg te gaan naar het licht, het licht dat Jezus zelf is.
“Ik ben het Licht der wereld (zei Jezus); wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” (Johannes 8:12 HSV)

Op een andere plek zei Jezus:

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Mattheüs 7:13-14 HSV)

En weer doelt Hij op zichzelf, want Hij is niet alleen het Licht van de wereld, maar ook de weg naar God, zoals Jezus dat zelf tegen zijn leerlingen zei:

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Jezus taak als raadsman vulde Hij op heel verschillende manier in. Soms was hij heel direct, zoals in zijn gesprek met de rijke jongeling, soms sprak hij in gelijkenissen, je zou kunnen zeggen in verzonnen verhalen met een dieperliggende moraal of betekenis, soms totaal in raadselen, zoals in aanvang het gesprek met de vrouw bij de put of het gesprek met Nicodemus, Soms was zijn raad scherp en veroordelend, zoals in vele gesprekken met de schriftgeleerden, soms warm en zonder veroordeling, zoals tegen de overspelige vrouw. Jezus wist als raadsman altijd de juiste toon te treffen, de juiste snaar te raken, vandaar dat Markus schrijft:

“De mensen waren onder de indruk van wat hij hun leerde. Want hij sprak met gezag, heel anders dan de schriftgeleerden.” (Markus 1:22 GNB)

Zoals ik al eerder zei, steeds was de raad van Jezus gericht op de verzoening tussen de mens en God, waarbij Hij van tijd tot tijd voor de goede verstaander verwees naar de belangrijke rol die Hij daar in zou gaan vervullen.

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Maar daar stop te tekst niet:

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6 HSV)

Jezus zou door zijn leven te geven de prijs betalen die nodig was om de weg naar God vrij te maken, om de verbroken relatie tussen God en de mens te herstellen, iets waar ieder mens ten diepste naar verlangt.

De raad die Jezus aan zijn leerlingen en aan al zijn toehoorders gaf en nu nog steeds aan u en jou geeft, is er steeds op gericht om je af te keren van wegen die je aan het licht onttrekken en te kiezen voor DE WEG die naar het licht en naar het leven leidt.

Ik zei net dat Paulus schreef:
“Het loon van de zonde is de dood, maar (zo gaat de tekst verder) de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (Romeinen 6:23 HSV)

Amen