Groot Nieuws
EO

14 februari: Jezus Christus is de Levensbron

  1. Nieuwschevron right
  2. 14 februari: Jezus Christus is de Levensbron

Gewijde muziek en een meditatie in het programma Groot Nieuws. Reinier de Koeijer predikant van de Hervormde Gemeente Waddinxveen mediteert onder het thema ‘Jezus Christus is de Levensbron over Johannes 11: 25-26. Presentatie: Andries Knevel.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Psalm 150: Looft God, looft Zijn Naam alom, geen bundel

2) Sta op een morgen ongedacht, LvdK gez. 210

3) Jezus, Gij mijn kracht en leven, Joh. De Heer gez. 168

4) Jezus leeft in eeuwigheid, Opwekking 71

5) Ik bouw op U, Opwekking 124

6) Psalm 56: Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord, geen bundel

7) Jezus leeft en wij met hem, Ned. Herv. Bundel gez. 62

8) Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood, Ned. Herv. Bundel gez. 165

9) Met U alleen, geen bundel

10) Psalm 107: Gods goedheid houdt ons staande, geen bundel

11) Lof zij God in de hoogste troon, LvdK gez. 213

12) Looft, looft de Heer gestadig, geen bundel

Meditatie

Schriftlezing Johannes 11:20-27

20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten.

21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn,

22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.

23. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.

24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.

25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,

26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

27 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.


Meditatie Johannes 11:25,26: Jezus Christus is de Levensbron

1. Jezus is de Opstanding en het Leven

In deze geschiedenis kom je verdriet tegen. Bij Martha, Maria en Lazarus in het dorp Bethanië. Twee zussen en een broer. Vrienden van Jezus. Lazarus is zo ziek geworden dat niemand meer iets kan doen. Na een paar dagen is Lazarus overleden. Zo is ons leven. Soms krijg je ineens met ziekte en zorg te maken. Ziet alles er zo anders uit…

Toen Lazarus steeds zieker werd, hadden beide zussen Jezus laten roepen. Maar Hij bleef met Zijn discipelen nog twee dagen waar Hij was. Pas daarna ging Hij richting Bethanië. Toen Hij daar kwam, was Lazarus al een paar dagen overleden. Het leek wel of Jezus opzettelijk wachtte. En dat was ook zo. Hij zei tegen Zijn discipelen: Deze ziekte is niet tot de dood, maar met het oog op de verheerlijking van God. Christus zal Zijn heerlijkheid laten zien…

Zodra Jezus bij Bethanië komt, gaat Martha naar Hem toe, terwijl Maria in huis blijft. ‘Heere, als U hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn,” zegt ze. Jezus antwoordt: Uw broer zal weer opstaan. Martha gelooft dat er aan het einde van de tijden een opstanding van de doden zal zijn. Een eeuwige heerlijkheid voor de gelovigen. Maar wat betekent dat voor nu? Een dode broer en een graf…

Dan spreekt Jezus één van de Ik-ben woorden uit het Johannesevangelie: Ik ben de Opstanding en het Leven. Daarmee wijst Hij op Zichzelf. Hij bedoelt dat Hij de macht heeft over leven en dood. Straks staat Hij voor het graf van Lazarus. Een rotsgraf met een steen ervoor. De steen wordt weggerold. Dan klinkt Jezus’ luide stem: “Lazarus, kom naar buiten!” Het wonder gebeurt: de gestorvene komt naar buiten. Dit is het wonderlijkste teken van Jezus in het Johannesevangelie. Nergens zie je duidelijker dat Jezus de Zoon van God is. Zie je de heerlijkheid van God.

Later zal dat nog duidelijker worden. Als het Pasen wordt. De dood kan Christus niet vasthouden. Hij is de Levensbron. Jezus zal de dood voorgoed achter Zich laten. Hij zegt: Ik ben het. Het echte leven is bij Jezus Christus te vinden.

Maar hoe weet ik dat, denkt u wellicht? Ik hoor Hem niet en zie Hem niet. Martha kon de Heere rechtstreeks ontmoeten en spreken. Wij kunnen Hem ontmoeten in Zijn Woord. Dat vraagt een rustig en aandachtig lezen van de Bijbel. Luisteren naar de verkondiging van het Evangelie. Zo komt Hij ook in deze tijd naar u en jou toe…

2. Jezus geeft opstanding en leven

Moeten we bij dit woord van Jezus alleen aan de toekomst denken? Nee, want er is nu al opstanding en leven voor wie in Christus gelooft. Voor mensen die dat missen. Ja, want het echte leven missen we. We zijn losgeraakt van God. Daarom sterft ons leven en gaat ten onder. Voor eeuwig. Omdat we zondaars zijn.

Let dan eens op dit geweldige woord: In ben de Opstanding en het Leven. In de Heere Jezus is het echte leven te vinden. Als je dat krijgt, is het net alsof je opstaat. Je was geestelijk dood. Je lag in een graf. Maar je komt tot leven. Je wordt opnieuw geboren. Kijk eens naar Lazarus. Hij komt tevoorschijn. Komt tot leven. Beeld van de geestelijke opstanding tot een nieuw leven. Een leven in geloofsverbondenheid met Jezus Christus..

Als dat je leven is, heb je toekomst. Daarop wijst Jezus in dit Ik-ben woord. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Zal niet sterven in eeuwigheid. Het leven met Christus zal nooit worden gebroken. Zelfs niet door de dood. Maar je kunt toch ziek worden? Je sterft toch een keer? Maar dat is niet het einde. Als christen mag je eens thuiskomen. Direct na het sterven al.

De tekst wijst op een nog verdere toekomst. Als Jezus terugkomt, zullen de graven opengaan. Alle gelovigen zullen dan worden opgewekt. Kijk nog een keer naar het graf van Lazarus. De steen gaat weg. Er klinkt een stem. De dode staat op. Dat is een beeld van de toekomst, als alle graven opengaan. Als alle gestorven lichamen worden opgewekt. Nieuwe lichamen, verheerlijkt en eeuwig. Wie kan dit bevatten? Rijk en wonderlijk.

Hoe weet je dit persoonlijk? Wie in Mij gelooft, zegt Jezus. Wat is geloven? Het is op het Woord van de Heere vertrouwen. Heere, ik ben ten dode opgeschreven. Heb geen toekomst. Maar ik hoor het Evangelie. Ik hoor Jezus Christus, de Levensvorst: Ik ben de Opstanding en het Leven. Ik kom tot U. Ik geef me aan U over. De Redder, de Levende. Je kunt niet meer om Hem heen. Je wilt het ook niet meer. Mag ik u en jou opwekken om tot Hem te komen? Want zonder Hem blijft de dood over. En dat betekent de eeuwige ondergang. Maar door het geloof in Hem kom je tot leven.

Jezus leeft en geeft eeuwig leven. Nu en straks. Hij is sterker dan de dood. Er is hoop en uitzicht over de dood en graf heen. Voor allen die in Hem geloven.

Amen.