Groot Nieuws
EO

8 okt: Nieuwe wijn

  1. Nieuwschevron right
  2. 8 okt: Nieuwe wijn

Een programma met liederen rondom de meditatie met als thema "Nieuwe wijn" n.a.v. Joh.2:1-11, verzorgd door evangelist Bert van Twillert uit Apeldoorn.

Muziekgegevens

1) Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten (Ps. 103:1 en 6)

2) Kom tot uw Heiland (JdH 210)

3) Jezus alleen (Opwekking 575)

4) Heer, ik kom tot U (JdH 94)

5) Daar is wonderbare kracht (JdH 542)

6) Jezus' liefde voor mij (geen bundel)

7) De kracht van Uw liefde (Opw. 488)

8) Jezus is de ware wijnstok (geen bundel)

9) Gebed om hulp (naar ps. 86)

10)'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen (Ps. 89: 1 en 8)

11)Komt vermoeiden, kom tot Jezus (geen bundel)

Meditatietekst

De apostel Johannes vermeldt in zijn evangelie – in tegenstelling tot anderen – slechts acht wonderen van Jezus. Over het eerste wonder lezen we in Johannes 2:1

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar.

2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.

4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.

5 Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

6 En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten.

7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand.

8 En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.

9 Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet
waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom.

10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, enwanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.

11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Johannes schrijft niet over het bruidspaar, hun nàmen noemt hij niet eens. Hij noemt maar één
naam in dit bijbelgedeelte: die van Jezus! En dat is precies de bedoeling, want in hoofdstuk 20
schrijft hij, dat Jezus veel meer tekenen heeft gedaan, maar dat de tekenen waar hij, Johannes, over schrijft, zijn beschreven, opdat wij zouden geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat wij, door te geloven, het léven zouden hebben in Zijn Naam. Dáár gaat het om. Om Jezus Die zorgt voor nieuwe wijn. En omdat wijn in de bijbel wijst naar léven, laat hij zien dat Jezus dàt geeft: een béter leven, een ànder leven, de góéde wijn.

Vaak ervaren we dat onze relatie met God gebreken heeft, we komen tekort. We zijn niet goed
genoeg. En Jezus bevestigt dat: Niemand is goed, dan God alleen, antwoordt Hij, als iemand Hem vraagt hoe hij in het koninkrijk van God kan leven. M.a.w.: hóé denk je dat te kunnen als je niet goed genoeg bent, zoals God? Waarheid en leugen, licht en duisternis verdragen elkaar niet. We hebben allemaal gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God, concludeert Paulus. Die heerlijkheid van Gód – Zijn absolute waarheid, reinheid, heiligheid, gerechtigheid, zeg maar: Zijn volmaaktheid – die ontbreken bij ons. Wij zijn anders. Ons leven, onze wijn, is van veel mindere kwaliteit: wij komen niet toe aan die volmaaktheid. We kunnen ons voornemen om beter ons best te doen, beter Gods regels na te leven, maar het blijft een hopeloos pogen. Het neemt ons tekort niet weg.

Er zijn predikers die altijd weer de nadruk leggen op die tekorten van onze kant. Het lijkt of ze
meer waarde hechten aan onze tekorten dan aan de volmaaktheid van Jezus Christus, Die deze
tekorten juist bij ons wegneemt. Die bétere wijn schenkt, een volmáákt leven. Dat was ook in Jezus' tijd het geval. De Joden hadden een mega-aantal reinigingswetten en -gebruiken, die het doel hadden om dáárdoor rein te worden voor God. Jezus verwijt hen echter, dat zij daarmee alleen de buitenkant, hun lichaam, reinigen. Niet hun innerlijk, niet hun léven. De buitenkant is mooi en schoon, de binnenkant bedorven en vuil.

Wel, deze geschiedenis gaat hierover. Johannes wil aantonen dat Jezus is gekomen om al onze
tekorten naar God toe voor ons weg te nemen, zodat we aan de heerlijkheid van God weer toekomen. Zodat we met God kunnen leven door geloof, in blijdschap en in vrede en in volmaakte harmonie.Hij heeft dit teken als éérste teken genoteerd, zodat wij het léven zouden hebben in Zijn
Naam. Dat leven is Zijn leven, Jezus' leven, de góéde wijn, de volmáákte wijn. Als wij tot de ontdekking komen, dat ons leven niet toereikend is, dan biedt Jezus Zijn leven aan. Een onbevlekt en smetteloos leven, zonder tekorten.

Leven in Zijn Naam. Námens Hem, en dóór Hem, en úít Hem. Daarom vindt u hier geen andere
naam genoemd, ook niet die van Maria, de moeder van Jezus. Zij ís er wel, maar dan als de moeder van Jezus, dat wil zeggen: degene uit wie Hij lichamelijk is geboren, uit de stam van David. Maar al is de afkomst nog zo goed, het nieuwe leven komt niet van Zijn moeder, niet van onze ouders. De moeder van Jezus kan niet water in wijn veranderen. Jezus wel, maar Hij zal dat alleen doen als Zijn Váder dat wil. Hij was juist naar de aarde gekomen, omdat Zijn Váder dat nieuwe leven wilde geven, de zonde wilde wegnemen. Niet Zijn moeder kon haar gezag laten gelden, alleen Zijn Vader.

Zó alleen kon Hij Zijn heerlijkheid openbaren: de heerlijkheid van de Eniggeborene van de Váder,
vol van genade en waarheid. Laten we gaan kijken hoe het nieuwe leven tot stand komt.
In de eerste plaats lezen we, dat Jezus is uitgenodigd. Er staat niet dat Hij is gekomen omdat Zijn
moeder een uitnodiging had. Neen, Hij persoonlijk is uitgenodigd. Dat is het eerste: Hem uitnodigen en binnenlaten in je leven. En op die uitnodiging gaat Hij in. Jaïrus nodigde Hem uit en Hij kwam, een farizeeër nodigde Hem uit, en Hij kwam. Ik sta aan de deur en Ik klop, en als jij opent, dan zàl Ik bij je binnenkomen, belooft Hij. Als je wilt dat je leven anders wordt, als je beseft dat er tekorten zijn in jouw leven, wel... het begint ermee Hem te vragen om in jouw levenshuis te komen.

Als je in alle oprechtheid die tekorten voor God belijdt en Hem uitnodigt, dan komt Hij. Dat is Zijn
belofte, dat kan je geloven!

Die tekorten kunnen pas worden weggenomen, als Zijn uur is gekomen. Dat is niet het moment
waarop Hij dít wonder gaat doen, maar het moment waarop Hij dat andere, veel grotere, wonder
gaat verrichten. Dan zal Hij Zijn leven, Zijn wijn, geven zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren zal gaan. Dàt zal het moment zijn dat alle tekorten van mensen naar God toe, worden weggenomen.

Dát was Zijn uur. Vlak daarvoor bidt Hij: Vader, het uur is gekomen! en in Gethsemané zegt Hij:
het uur is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd. Het nieuwe leven zal Hij geven door Zijn leven, Zichzèlf te geven, Zijn bloed, Zijn wijn, aan het kruis. Deze wijn is Mijn bloed, dat aan jullie wordt gegeven! Dàt was Zijn uur!

God hééft ons eeuwig leven gegeven, zal Johannes na het sterven van Jezus schrijven, en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Aan het kruis legt Jezus Zijn leven vrijwillig af en geeft Hij dat aan iedereen die gelooft. De góéde wijn schénkt Hij daar! Je kunt die niet kopen, alleen ontvangen: gratis door in geloof ervan te drinken.

Mijn bloed is de ware drank, het wáre leven, zegt Jezus. Wie van deze wijn drinkt, heeft eeuwig
leven. Die hoeft niet meer te leven met een tekort, maar mag leven met de volmaaktheid van Christus

Jezus.

Er waren daar 6 stenen watervaten voor de reiniging van de gasten. De Joden hadden allemaal reinigingswetten. Hun voeten, hun handen, hun gezicht, moest worden gewassen. Een stenen vat is gemaakt van de aarde: van klei. Steen is harde klei. Keihard. We zijn uit de aarde genomen, een aarden vat. Maar wat zijn we vaak hard naar elkaar. En zolang de Here Jezus Zijn Gemeente nog niet thuis heeft gehaald, leven we in zo'n aarden vat. Ook kinderen van God: wij hebben de schat van het nieuwe leven in aarden vaten, zegt Paulus. Welnu, zes stuks staan er, en zes is het getal van de mens..

En Jezus gaat nu wat met die aarden vaten doen. Hij laat ze vullen met water. Helemaal vol met
water, niets anders. Want water is in de bijbel een beeld van het Woord van God. Alles wat Hij zegt, moeten jullie doen, had Maria gezegd tegen de knechten. Ons leven zal niet anders worden als we ook andere woorden toelaten, andere gedachten. Onze gedachten zijn anders dan die van God, vandaar. We zullen Jezus moeten geloven in alles wat Hij ons zegt. Jezus alléén, hoort naar Hèm, zegt Zijn Vader tegen de discipelen. Alleen zó wordt de Vader verheerlijkt.

Die vaten hadden trouwens een behoorlijk volume: 2 of 3 metreten. Een metreet is 39,4 liter, zeg
maar: een kleine 40 liter. Het waren dus vaten van 80 en 120 liter. Het is duidelijk: alle tekorten aan wijn zullen weg zijn. Er is niet alleen voldoende, er is overvloed. Een overvloedig leven. En beschikbaar voor iedereen, voor alle gasten. Ook voor u, voor jou. Jezus zegt in Johannes 10: Ik ben gekomen opdat Mijn schapen léven zouden hebben èn overvloed. Het water was er voor reiniging van je lichaam, je dronk het niet, je waste je ermee. Maar de wijn die Jezus geeft, die drink je, die komt binnenin je, daarmee word je van binnen rein. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Ons leven zal zó anders worden, naar God toe en naar onze omgeving, als we Jezus bij ons mag binnenkomen, als we Zijn leven tot ons willen nemen. Pas dan kunnen we leren léven. Niet door jezelf te verbeteren, je leven op te poetsen, maar door te leven uit Hèm! Niet meer ik, maar Christus leeft in mij, schrijft Paulus. Kent u dàt geheim?

Heer, ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U

488 Opwekking