Groot Nieuws
EO

17 mei: Weet, Christus heeft alle macht

  1. Nieuwschevron right
  2. 17 mei: Weet, Christus heeft alle macht

In de aanloop naar Hemelvaart hoort u deze morgen een meditatie van dominee Bas Jongeneel. Hij is predikant van de Hervormde gemeente in Lunteren. Het Bijbelgedeelte is Efeze 1 vers 15-23. Het thema luidt: Weet, Christus heeft alle macht.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Psalm 100: Juich aarde, juicht alom de Heer, geen bundel

2) Weest stil voor het aangezicht van God, Opwekking 464

3) Ten hemel opgevaren is, LvdK 228

4) Voor Altijd, geen bundel

5) Psalm 123: Ik hef tot U die in de hemel zit, geen bundel

6) Onze Heer heeft alle macht, geen bundel

7) Dierb’re Heiland, mijn Verlosser, Joh. De Heer gez. 43

8) Psalm 115: Niet ons o Heer, niet ons, uw naam alleen, Ned. Herv. Bundel

9) Heer, wij kijken omhoog, geen bundel

10) Veilig in Jezus’ armen, Joh. De Heer gez. 523

11) Kom Schepper, Geest daal tot ons neer, LvdK gez. 237

12) Ere zij aan God de Vader, Ned. Herv. Bundel gez. 93

13) Weest Stil Voor Het Aangezicht Van God, Opwekking 464

Meditatie

Deze zondagmorgen luisteren we naar een gedeelte van de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. We lezen Efeze 1 vers 15 tot en met 23. Daarin doet Paulus voorbede voor de gelovigen in Efeze.

15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,

16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk,

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,

18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,

19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,

20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,

23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.


Geliefde luisteraars,

We leven in een heel bijzondere tijd. Een virus en haar dreiging heeft een groot deel van ons sociale leven aangetast. Delen van onze samenleving en economie werden platgelegd.

Sommigen zijn persoonlijk ook diep geraakt. Misschien bent u wel ziek of ziek geweest. Heel wat mensen hebben de pijnlijke ervaringen van eenzaamheid vanwege het contactverbod. Anderen raakten door dit virus een geliefde kwijt aan de dood. Het geeft groot verdriet.

Velen zullen gevoelens van spanning, onzekerheid en angst herkennen. Daarbij raakte mij wat Paulus schrijft in Efeze 1 over de zekerheid van Gods macht in Christus! Boven deze meditatie staat: Weet, Christus heeft alle macht!

Zojuist lazen we een gebed van Paulus voor de gelovigen in Efeze. Paulus dankt voor het geloof en de liefde die er is. En daarna zegt hij te bidden of de Heere aan de gelovigen meer en beter inzicht wil geven. Paulus bidt dat de Heere ‘de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem’. En omdat het om inzicht gaat, bidt Paulus erbij om verlichte ogen van het verstand.

Ik vind het mooi hoe hier het beeld van ‘licht’ en ‘zien’ genoemd wordt. Die woorden worden vaker in de Bijbel gebruikt als het over het ontdekken en begrijpen van het werk van God gaat. Met de hulp van Gods Geest, de Heilige Geest, kunnen wij dingen gaan ontdekken en zien die je vanuit jezelf niet zou zien en weten. In het donker weet je niet wat er allemaal wel of niet rond je aanwezig is. Pas als er dan licht aangaat, zie je wat er om je heen is.

Paulus wil graag dat de gelovigen zo ook meer gaan zien. Hij wil ons laten inzien hoe de macht van God werkt. Dan moeten we kijken naar twee wonderlijke gebeurtenissen in het leven van onze Heere Jezus Christus: Gelovigen moeten goed kijken naar de Opstanding en naar de Hemelvaart!

Als gelovigen hebben we en paar weken geleden het Paasfeest gevierd. En nu leven we heen naar Hemelvaartsdag, komende donderdag. Paulus spoort aan om goed te kijken hoe Gods macht daarin te zien is. Het was Gods macht die werkte, toen Hij Christus uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

In een beeld zie ik het zo voor me: Nadat Jezus Christus de dood in ging als straf voor onze zonden, wordt Hij door Gods macht levend! De uitgestoken en machtige Hand van Vader trok Zijn Zoon Jezus uit de dood!

Ja, en dan moeten we blijven kijken… Na het opwekken uit de dood, trekt de hemelse Vader Zijn Zoon nog hoger op. Tot naast Zich op de troon! Bij de Hemelvaart is het Gods macht die Christus ‘thuis haalt’.

Hierna, zegt Paulus, gaat het nóg verder!... Want de Heere Jezus mag plaats nemen op de troon in de hemel. Dan geeft de Vader de macht en het gezag over álles en íedereen over aan Zijn Zoon! In vers 22 lezen we: En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen …

Als Paulus bidt, wil hij dat iedere gelovige dít gaat inzien! Hoe de macht van God door Jezus Christus heeft gewerkt. En dat Jezus Christus nu alle macht heeft! Over alles. Weet, Christus heeft alle macht! Dát kunnen we zien, als we kijken naar Pasen en Hemelvaart.

Voor ons als mensen is dit een boodschap van hoop. Hoe onzeker de toekomst ook is… Hoe bedreigend misschien ook… Het geeft vertrouwen dat we weten dat Christus over alles regeert! Dan is er dus niets wat te groot of te machtig is voor Hem. Geen ziekte of bedreiging, zelfs geen virus, is groter dan de macht van Christus! En ook geen zonde of een zondaar is te slecht om door Hem gered te kunnen worden! De macht van Christus staan écht boven alles!

En toch…

Ik hoor nu hier en daar een zucht… En zie jou fronsen? Het is mooi wat Paulus zegt over de macht van Christus in de hemel. Waarom zijn er dan toch zoveel zorgen en problemen? Dan kan de Heere Jezus toch ook mijn nood en pijn nú oplossen!?

De Bijbel leert ons dat als Jezus terugkomt op aarde, alle nood en zelfs de dood zal verdwijnen. Tot die tijd blijven er nog invloeden van kwaad en de dood.

Juist voor deze ‘dubbele’ situatie, tussen wat al ís volbracht en wat nog voltooid zal worden, is Paulus in gebed voor de gelovigen. Paulus roept op om naar Pasen en Hemelvaart te kijken. Want de kracht van God die we zien in de wonderen van Pasen en Hemelvaart, die kracht is ook aan ons geschonken, door geloof!

Door het geloof, zo lezen we, ontdekken we …wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, zo staat in vers 19. De Heere Jezus Christus, die regeert op de troon naast Vader, deelt Hij Zijn kracht uit aan wie gelooft!

Ik kom nog even terug op het beeld dat ik net noemde: De uitgestoken hand van de Hemelse Vader trok als het ware Zijn Zoon op uit de dood tot in de hemel.

Ook voor ons is er een uitgestoken hand die óns optrekt! Het is de hand van Christus! In Zijn handpalm zien we nog de littekens van het kruis. Hij weet hoe moeilijk het leven kan zijn. En hoe intens de pijn. Het is juist Zíjn hand die uitgestoken is.

Hij wil en kan u en jou en mij optrekken uit een duistere wereld. Optrekken uit de duisternis van onze angst en onzekerheid. En door geloof ons plaatsen in het licht van Zijn redding en verlossing.

Dan hebben en houden we hoop. Ook in de moeilijk en onzekere moment van ons leven. Verwacht het niet van uw en jouw eigen kracht. Weet, Christus heeft alle macht!

Het wonder van Pasen en de Hemelvaart geeft ons nu vertrouwen: Dat … alle dingen aan Zijn voeten onderworpen zijn. En door geloof laat Christus ons delen in de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht. Bidt en geloof dat Hij met Zijn kracht ook uw en jouw hart vult.

Ik wens u en jou met dit inzicht een gezegende zondag. En een hoopvolle viering van de Hemelvaartsdag in deze bijzondere tijd.

Amen.