Groot Nieuws
EO

3 oktober: Geboren in Jeruzalem

foto: Gert-Jan Codéefoto: Gert-Jan Codée
  1. Nieuwschevron right
  2. 3 oktober: Geboren in Jeruzalem

Psalm 87 staat centraal in Groot Nieuws deze ochtend. De meditatie is van de hand van ds. Gert-Jan Codée, predikant van de protestantse Jeruzalemkerk in Zwolle. Hij mediteert op deze Israëlzondag over Psalm 87. Presentatie: Andries Knevel.

Groot Nieuws

foto: Gert-Jan Codée

Gert-Jan Codée

Muziekgegevens

1) Psalm 124: Dat Israël nu zegge, blij van geest, geen bundel

2) Sjalom Yisrael, geen bundel

3) Jeruzalem, stad van goud, geen bundel

4) Psalm 73: Ja waarlijk, God is Isrel goed, geen bundel

5) Ik zag het nieuw Jeruzalem, Uit aller mond lied 185

6) Psalm 87: Zijn grondslag, Zijn onwrikb’re vastigheden, geen bundel

7) Ik zie een poort wijd open staan, Joh. De Heer gez. 140

8) De heilige stad, geen bundel

9) Sta op, o kinderen van Israël, Opwekking 262

10) Geprezen zij de Heer, Opwekking 44

11) De heilige stad, geen bundel

Meditatie

Beste luisteraars, wij lezen op deze Israëlzondag uit Psalm 87.

1 Een psalm, een lied van de zonen van Korach.

Zijn fundament rust op de heilige bergen.

2 De HEERE heeft de poorten van Sion lief

boven alle woningen van Jakob.

3 Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken,

stad van God! Sela

4 Ik noem Rahab en Babel onder wie Mij kennen;

zie, de Filistijn en de Tyriër, met de Cusjiet:

die zijn daar geboren.

5 Van Sion wordt gezegd:

Man voor man is erin geboren.

De Allerhoogste Zelf doet haar standhouden.

6 De HEERE telt hen erbij,

wanneer Hij de volken opschrijft,

en zegt: Deze is daar geboren. Sela

7 De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen:

Al mijn bronnen zijn in u!

Beste luisteraar, wat is uw geboorteplaats? Waar komt u vandaan? Bent u import of woont u al vanaf uw geboorte op de plek waar u nu woont? Vaak zegt het wel wat waar je geboren bent. Of je uit Limburg komt, of uit Groningen, of uit het Westen van Nederland of uit één van de grote steden. Het is iets waar je zelf geen enkele invloed op hebt gehad. Toch gaat het je hele leven met je mee, het staat in je paspoort, je moet het soms invullen op formulieren.

De plaats waar je vandaan komt zegt vaak ook wel iets over wie jezelf bent en hoe je je gedraagt. Ieder gebied heeft zo zijn volksaard. Waar op de ene plek in Nederland mensen recht voor z’n raap de dingen zeggen, zijn op andere plaatsen mensen wat meer afwachtend.

Er wonen in Nederland ook mensen die in andere landen zijn geboren en die hebben moeten inburgeren om echt onderdeel te kunnen zijn van onze maatschappij.

Vandaag is het Israëlzondag. Op deze dag denken we aan de onopgeefbare verbondenheid met Gods volk, Israël. Zij zijn Gods oogappel, als eerste door Hem uitgekozen. Abraham, geboren ver bij de plek vandaan wat later Israël zou heten, werd de stamvader van het joodse volk.

God had tegen Abram gezegd: in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hij offerde bijna zijn zoon op de berg Moria, de latere tempelberg, op de heilige bergen waar Psalm 87 over spreekt. Maar er was een ram die in plaats van Izaak geofferd werd.

Vanuit die plaats van het offer, de berg Moria, Sion, gaat de zegen van God de wereld over. Daarover gaat het in deze psalm. Daar in Jeruzalem stond later de tempel en daar gingen de mensen uit heel Israël naartoe om God te aanbidden en om te offeren, zondoffers, tot vergeving van zonden, dankoffers, om God te danken en reukoffers, die verbonden waren met het gebed.

Het was een plaats waar de pelgrims al zingend naar op weg gingen, vol van verlangen naar het heiligdom. Kijk naar een psalm als psalm 84, die gaat over de liefde voor Gods huis.

Nu was de tempel wel een plek waar niet iedereen zomaar kon binnenlopen. Je moest op afstand blijven van het heilige en het heilige der heiligen. Priesters, vrouwen, mannen, heidenen hadden allemaal hun eigen plek. Zeker als heiden voelde je je op afstand staan.

Ook vandaag de dag merk je in Jeruzalem dat er verschil is tussen de één en de ander, tussen jood en heiden. Jeruzalem is nu een stad die regelmatig in het nieuws is vanwege alle onrust die er is tussen joden en Palestijnen. Dat heeft voor een groot deel te maken met wat er op en rond de tempelberg gebeurt. Dat deel van Jeruzalem, Sion, de stad van David, staat centraal in deze psalm 87.

In deze psalm wordt gesproken over de grootste vijanden van het joodse volk, namelijk Egypte en Babylonië. Egypte wordt aangeduid met Rahab. Rahab is in de Bijbel de naam van een draak of slang. En Babylonië wordt aangeduid met Babel, de stad die tegenover Jeruzalem staat. Stad van strijd tegenover stad van vrede.

Waar in andere psalmen worden gebeden om de vernietiging van Gods vijanden, wordt er hier heel anders over hen gesproken. Er wordt gezegd dat de volken die Israël bedreigen, hun aartsvijanden, in Sion zijn geboren. Dat klopt toch niet? Ze zijn toch geen jood? Het is goed om iets verder te lezen want er staat: De HEERE telt hen erbij. De God van Abraham, Izaäk en Jakob telt deze volken, die het meest op afstand staan van Gods volk, erbij. Zij tellen mee!

Man voor man is erin geboren, nee, niemand valt daar buiten.

Dat is een wonderlijke boodschap, zeker als je dit probeert door te vertalen naar vandaag. Dat militante Hezbollahstrijders of Hamasstrijders, mensen uit Iran, de aartsvijand van Israël er zo bij horen, dat ze meetellen met de inwoners van Jeruzalem die er geboren zijn.

De poorten, die genoemd worden aan het begin van deze psalm zijn geen poorten om mensen buiten te houden, zoals de muur tussen joodse en Palestijnse gebieden wel functioneert. Nee, de poorten zijn bedoeld om mensen binnen te laten.

De HEERE heeft de poorten lief! Je mag binnenkomen! Is dat niet het wonder van Gods genade. Dat mensen die op een afstand staan, die al vanaf hun geboorte er niet bij horen, er wel bij mogen gaan horen. Alsof ze geboren zijn in de stad van God. Daarover gaat het dus ook al in het Oude Testament!

Jezus was zelf niet welkom in Jeruzalem! Hij moest buiten de stad sterven. Als het lam van God dat geofferd werd voor ons. Door Hem is er toegang voor ons en is Jeruzalem een plek waar wij God mogen ontmoeten. Waar we verkwikt en gelaafd worden. Het is de plaats waar God is. Waar de verzoening met Hem en met elkaar plaatsvindt. Ik moet denken aan het lied:

Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen

van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij.

Jezus heeft het in zijn gesprek met de Joodse schriftgeleerde Nicodemus over wedergeboorte. Over opnieuw geboren worden. Dat zie je hier gebeuren. Dat je door de Heere Jezus, door de doop, mag opstaan in een nieuw leven. Dat je in Jezus een nieuwe schepping, een nieuwe geboorte mag zijn. Wij, mensen uit de heidenvolken, mogen komen bij God, door het offer dat de Heere Jezus heeft gebracht. Hij vernietigde niet zijn tegenstanders, maar gaf Zijn leven voor hen. Zelfs de grootste tegenstander is welkom!

Wat kun je verlangen naar het moment dat alle muren in Israël afgebroken kunnen worden, alle poorten en grensposten wagenwijd open kunnen staan. Dat al het oorlogsmaterieel vernietigd kan worden en er vrede zal zijn! Dat de afstammelingen van Abraham niet meer onderling hoeven te strijden, maar samen zullen zingen. Dat er geen vreemdelingen meer zullen zijn, maar iedereen erbij zal horen.

In het boek Openbaring gaat het over het nieuwe Jeruzalem. Niet alleen wij, maar ook deze oude stad heeft een wedergeboorte nodig! Johannes schrijft over het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Er klinkt een luide stem die zegt: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn.

Het is een stad met een rivier, waar ook heidenvolken genezing mogen vinden.

Waar bent u geboren? Nee, dan bedoel ik niet de plek waar u als baby ter wereld kwam. Bent u ook in Jeruzalem geboren? Opnieuw geboren in die stad van verzoening en vrede? Amen