Groot Nieuws
EO

25 maart: Palmpasen!

  1. Nieuwschevron right
  2. 25 maart: Palmpasen!

De meditatie met als thema “Palmpasen’ n.a.v. Lukas 19:28-38, wordt verzorgd door Hans van Vliet, commandant bij het Leger des Heils.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Geef, Heer, de Koning Uwe rechten, Psalm 72: 1, 6 en 11

2) Liefde die voor mij wou lijden, geen bundel

3) Mijn God waarom, naar Psalm 22

4) Mijn verlosser hangt aan ’t kruis, Gez. 45: 1,2, 4 en 5

5) Jezus, om Uw lijden groot, Gez. 178: 1 en 4

6) O hoofd bedekt met wonden, Gez. 32: 1 en 6

7) Op U mijn Heiland blijf ik hopen, Gez. 118

8) Hosanna, Hosanna, de Koning komt, Opw. 240

9) Lam Gods, dat zo onschuldig, Gez. 39: 1,2 en 4

10)’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen, Psalm 89: 1 en 8

11)Daar is kracht in het bloed, JdH 542

Meditatietekst

Lezen: Lukas 19:28-38

Op de zondag van Palmpasen staan christenen stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een roerig en indrukwekkend verhaal. Ik lees voor u Lucas 19:28 - 44.

Deze gebeurtenis die in de Bijbel wordt beschreven als de intocht in Jeruzalem, laat een geschiedenis zien van contrasten. Het verhaal van de ezel die door de leerlingen moet worden meegenomen op een bijzondere manier. Als de eigenaren vragen naar de bedoeling is de reactie van de discipelen apart! Jezus had het hun gezegd: “antwoordt maar, de Heer heeft het nodig”. Met het gebruik maken van de ezel gaat een profetisch woord in vervulling.
In het oude Bijbelboek Zacharia (9:9) wordt voorspeld hoe op een dag de Koning Jeruzalem zal binnenrijden. “Juich, Sion, Jeruzalem. Schreeuw het uit van vreugde. Je Koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin”.

De hele stad moet in rep en roer zijn geweest. Vele pelgrims waren in Jeruzalem ter voorbereiding op de viering van de uittocht uit Egypte. Ze staan aan de kant van de weg. Jong en oud. De vervulling van deze profetie laat hen niet koud. Sterker nog, ze zijn uitbundig! Ze jubelen en juichen.
Dit is het moment waarop ze zo lang gewacht hebben. Ze leggen kleding op de weg en zwaaien met Palmtakken. Ze roepen: “Hosanna, Hij die komt in de naam van de Heer”.

Jezus staat centraal in dit verhaal. Hij ondergaat al die emoties, ze raken hem. De dingen overkomen hem zonder dat hij dat heeft gewild. Alles wat de mensen hem aandoen, zoals de toejuichingen, de contrasten, hij laat het zich welgevallen.

Jezus ondergaat de enthousiaste reacties van de mensen.

Heden “Hosanna”, morgen “Kruisig hem”.
Laat ze maar juichen. Als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitroepen. Laat ze maar blij zijn. Vandaag is het: Hosanna.
Zien we hier niet het beeld van hoe wisselvallig en ongenuanceerd een mens in elkaar steekt? Hoe mensen zich door emoties laten meeslepen zonder de diepe consequenties van het moment naar waarde in te schatten?
Het is dezelfde massa, die kort na het feestgedruis, 180° graden omdraait en Jezus aanklaagt. Hosanna wordt kruisig Hem.

Je bent geneigd om verontwaardigd je hoofd te schudden. Hoe kunnen ze...

De Bijbel deelt met ons verhalen van mensen net als u en ik, die door allerlei omstandigheden, andere besluiten nemen. Mensen die in God en zijn plannen geloofden en zich uiteindelijk gekeerd hebben tegen Gods wil en zich afgekeerd hebben van Zijn liefde.
Ook voor ieder van ons, is van toepassing dat we in een situatie terecht kunnen komen waarop wij de verkeerde kant kunnen kiezen.

In het zelfde tijdsbeeld van Pasen, is er een voorbeeld dat dit zo duidelijk bevestigt.

Een van de volgelingen van Jezus, Simon Petrus, wordt door Jezus zelf aangezegd dat ook hem dit kan overkomen. Hoe onwaarschijnlijk ook voor Petrus, maar Jezus houdt hem het beeld voor ogen dat Petrus zijn “Hosanna” kan worden omgekeerd in “Kruisig Hem”. Jij ook...zegt Jezus. Jij zult mij verraden. Als de haan drie keer kraait zul je je mijn woorden herinneren, zegt Jezus.

Wanneer de paniek toeslaat en mensen Petrus beschuldigen ook bij Jezus te behoren, draait ook Petrus 180° om. De omstandigheden veranderen, “Ik hoor er niet bij, ik ben niet van Jezus”. En de haan kraaide drie keer.

Zo worden we er op Palmzondag mee geconfronteerd hoe omstandigheden de manier waarop we geloven van het ene op het andere moment kunnen veranderen.

Als ons “Hosanna” een “Kruisig Hem” wordt, lijkt het alsof er geen weg meer terug is.

Het wonder van onze God, de Eeuwige, is dat Hij zijn schepping, dat zijn ook u en ik, nooit in de steek zal laten. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en Hij gaat altijd weer op zoek naar wat Hem het meest dierbaar is...en dat bent u, en dat ben ik.

Op Palmzondag en wat daarna gebeurt, moet het “verlossende woord” nog komen. Wij die achter de geschiedenis leven, weten dat het grootste wonder met Pasen heeft plaatsgevonden.

Het wonder dat de eigenzinnige en onbetrouwbare mens, niet verloren hoeft te gaan, maar dat Jezus naar deze wereld is gekomen om de kloof tussen God en mensen voor eeuwig te overbruggen. Hij kwam om ons tekort te kennen, te vergeven en ons Gods liefde te tonen.

Dank God, dat het allemaal niet bij de verschrikkelijke omstandigheden, bij die leugens, bij dat verraad is gebleven. Dat het kwaad niet het laatste woord heeft gehad!

Het verlossend woord werd gesproken op het moment vlak voordat Jezus stierf aan het kruis. HET IS VOLBRACHT!

Na de duisternis van het verraad en de moord op Jezus, straalt het licht op de morgen van Pasen.

Zo krijgt het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem een bijzonder accent. De intocht van Jezus in het hart en het leven van de mens. Als Jezus bij je binnenkomt, intocht doet in een mensenleven, dan gaat het licht schijnen.

In de adventtijd zingen we vaak een prachtig lied. Een lied dat eigenlijk ook past bij Palmzondag:

Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!