Groot Nieuws
EO

28 oktober: Met andere ogen

  1. Nieuwschevron right
  2. 28 oktober: Met andere ogen

Muziek rond de meditatie met als thema “Met andere ogen” (Markus 10:46-52), verzorgd door Ds. Wietse van der Hoek, predikant van de Baptistengemeente ‘Beth-El’ in Hoogeveen.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Dan zingen zij, in God verblijd, Psalm 138: 3 en 4

2) Vader, hoor ons bidden, geen bundel

3) Heer ontferm U over ons, geen bundel

4) U Heere Jezus, roep ik aan, geen bundel

5) Ik heb de vaste grond gevonden, LvdK Gez. 440

6) Er is een God die hoort, geen bundel

7) Hij die de blinden weer liet zien, Nieuw LvdK 534

8) Luister naar de wind, Nieuw LvdK 936

9) Heer ik hoor van rijke Zegen, Joh. de Heer 132

10)Dankt, dankt nu alles God, NHB Gez. 135: 1,2 en 3

Meditatietekst

Ik wil graag met u lezen uit de Bijbel en ik lees u voor uit Markus 10: 46-52:

46En zij kwamen in ​Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte ​Jericho​ uitgingen, zat de zoon van Timeüs, ​Bartimeüs, de blinde, aan de weg te bedelen.

47En toen hij hoorde dat het ​Jezus​ de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: ​Jezus, ​Zoon van ​David, ontferm U over mij!

48En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: ​Zoon van ​David, ontferm U over mij!

49En ​Jezus​ stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u.

50En hij wierp zijn ​bovenkleed​ af, stond op en kwam bij ​Jezus.

51En ​Jezus​ antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboeni, dat ik ziende mag worden.

52En ​Jezus​ zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde ​Jezus​ op de weg.

Bij de visboer…

Ieder gezin heeft zo zijn tradities en gewoonten. En één van onze gewoonten is om zo af en toe op zaterdag een portie kibbeling te halen op de markt. Afgelopen zaterdag was ik aan de beurt om de warme vis te gaan halen. En dat heb ik geweten ook! Wat was het druk bij de viskraam! Er stonden tientallen mensen te dringen bij de kraam alsof het gratis was. Ik wurmde mij tussen de mensen en toen het ongevéér mijn beurt was probeerde ik de aandacht te krijgen van één van de hardwerkende verkopers. Ik probeerde werkelijk van alles, maar niemand zag mij: ik stak mijn hand op… ik glimlachte overdreven vriendelijk…. Ik probeerde oogcontact te krijgen en te zwaaien, Uiteindelijk ontkwam ik er niet aan om dan maar hard te roepen dat ik toch echt ook aan de beurt was. En toen kwam die verlossende vraag: ‘Wat mag het zijn?’ ‘Kibbeling!’, riep ik, ‘Twee grote zakken kibbeling!’

Bartimeüs

Ik kan mij nu een beetje voorstellen hoe Bartimeüs zich gevoeld moet hebben toen hij daar tussen al die mensen stond. Wat kan een mens dan over grenzen gaan om de aandacht te krijgen van die persoon van wie je het verwacht. En laten we eerlijk zijn, bij Bartimeüs ging het niet om een onbenullige portie kibbeling, maar om zijn leven. Zijn hele leven bestond uit bedelen, uit de verwachting dat aardige mensen misschien iets zouden geven om eten te kopen, om in ieder geval de dag door te komen. Maar op de dag van dit verhaal was er pas echt een reden om uit je dak te gaan voor Bartimeüs. Nu kwam er iemand door Jericho waarvan men zei dat Hij zieken kon genezen. Van deze man werd gezegd dat Hij de Zoon van David was en dat Hij sprak namens God, genas namens God, en zelfs mensen uit de dood liet opstaan. De komst van Jezus door Jericho betekende voor Bartimeüs nu of nooit! En daarom besloot hij om steeds harder en harder te roepen en te schreeuwen boven de mensenmenigte uit: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!’. Maar de mensen vonden het ongepast en spraken Bartimeüs aan: ‘Stop hiermee! Je maakt jezelf belachelijk! Weet je wel tegen Wie je het hebt?!’ Maar dat kon Bartimeüs niets schelen. Hij verlangde, hij hoopte en hij verwachtte het van Jezus! En toen Jezus hem eindelijk bij Zich riep werd Zijn geloof werkelijkheid. ‘Wat wilt u dat ik voor u doen zal?’ Wat mag het zijn? En vol geloof en eerbied antwoordt Bartimeüs: ‘Rabboeni, Mijn meester, dat ik ziende mag worden!’ En Jezus zei: ‘Ga heen, uw geloof heeft u behouden.’

Hoe groot is jouw verlangen?

Het blijft een bijzonder verhaal! We horen over een groot geloof en grote verwachtingen bij Bartimeüs, maar zouden we onszelf kunnen herkennen in dit verhaal? Ik denk van wel. Ieder mens heeft namelijk momenten of periodes in het leven dat je het niet meer ziet zitten en langs de kant van de weg zit en je afvraagt of er iemand is die je ziet, die je hoort en die je echt kent. En in al die wanhoop kun je soms in je gebed niet verder komen dan een schreeuw naar de levende God: ‘Jezus… help mij!!!’

En net als bij Bartimeüs zullen er altijd mensen in je omgeving zijn die zeggen dat je moet zwijgen over de dingen die je bezig houden, die zeggen dat je je netjes en keurig moet gedragen voor Gods aangezicht en ook binnen de kerk… Zo kan het zomaar zijn dat je je verloren voelt binnen je huwelijk, je familie, je vriendengroep of je kerk. Je kunt je soms voelen als Bartimeüs, verlangend naar herstel, hopend op iemand die jouw roepen hoort, wachtend op nieuw zicht om verder te gaan óp de weg in plaats van naast de weg. ‘Rabbonni, dat ik ziende mag worden!’

Er is een God die hoort en ziet!

De troost in dit verhaal wordt zichtbaar wanneer Jezus, omgeven door een menigte van mensen, midden op Zijn weg naar Jeruzalem stil staat en het roepen van Bartimeüs hoort en hem bij Zich roept. Deze troost is vanmorgen ook voor jou! God hoort jouw roepen, jouw vraag om ontferming in je ziekte, je problemen en je vragen. God kent de diepe verlangens van je hart. Jezus wil ook vandaag stilstaan om jouw stem te horen. En behalve het horen nodigt Hij ons ook uit om bij Hem te komen. Heel praktisch betekent dit voor ons dat we mogen bidden waar we ons ook maar bevinden. En in dit gebed mogen we ons hele hart uitstorten voor de Heere en tegen Hem zeggen: ‘Heer, ik heb U nodig. Wees mij genadig, Zoon van David, onze Messias. Ontferm U over mij!’ Door geloof mogen we weten dat er een God is die hoort!

Van naast de weg naar op de weg

Want het is het verwachtend geloof wat Bartimeüs en ons bij Jezus brengt en ons ook behoudenis geeft. Dat is ook wat Jezus tegen Bartimeüs zegt in het laatste vers: ‘Uw geloof heeft u behouden.’. Dit geloof heeft veel veranderd in het leven van Bartimeüs. In plaats van bedelend naast de weg te moeten leven staat er nu in dit zelfde slotvers dat Bartimeüs Jezus mocht volgen óp de weg.

Een prachtige en toepasselijk slot van dit Bijbelgedeelte, want we mogen weten dat we in geloof niet zomaar op een weg wandelen, maar wandelen in Jezus Christus, de Zoon van David. Hij is namelijk de Weg, de Waarheid en het Leven! Kom tot Hem! Hij is het van Wie Jesaja al sprak in Jesaja 42: 16:

En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben,

Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben.

Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in licht

en wat krom is in wat recht is.

Deze dingen zal Ik voor hen doen,

Ik zal hen niet verlaten.