Groot Nieuws
EO

24 mei: Maar wij zien Jezus

  1. Nieuwschevron right
  2. 24 mei: Maar wij zien Jezus

Deze zondagmorgen luisteren we naar een meditatie van Jacques Brunt, hij is rondreizend evangelist. Hij koos het thema Maar wij zien Jezus, naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Hebreeën 2 vers 8b-9a.

Groot Nieuws

Muziekgegevens

1) Psalm 33: Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, geen bundel

2) Hoe groot zijt Gij, Joh. De Heer gez. 886

3) Ik Zal Er Zijn, Opwekking 770

4) Christus, met eer gekroonde, LvdK gez. 158

5) Geest van hierboven, LvdK gez. 477

6) Kroon hem met gouden kroon, Joh. De Heer gez. 722

7) Met het oog op U gericht, geen bundel

8) Psalm 111: Looft, halleluja, looft de Heer, geen bundel

9) Laat Ons Christus Zien, Opwekking 755

10) Loof de Koning, heel mijn wezen, LvdK gez. 460

11) Jezus is ons licht en leven, LvdK gez. 222

12) How great Thou art, Opwekking 407

Meditatie

Vanmorgen denken we met elkaar na over het thema: Maar wij zien Jezus. Een bemoedigend woord in onzekere tijden! Het uitgangspunt van deze overdenking vindt u in Hebreeën 2:8B-9A waar we lezen: ‘Nu zien wij echter nog niet dat Hem (dat is Jezus) alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond’.

De afgelopen periode konden we geen krant openslaan, de televisie niet bekijken en geen website aanklikken of we zagen de gevolgen van het coronavirus voor onze ogen getekend. Schrijnende situaties en schokkende beelden. Niet alleen vanuit ziekenhuizen in het buitenland, maar ook vanuit de Nederlandse ziekenhuizen. De gevolgen van het coronavirus waren (en zijn) voelbaar en tastbaar voor nagenoeg alle lagen van de bevolking. Niemand lijkt eraan te ontkomen…

Het is nog niet zo eenvoudig om het coronavirus geestelijk te duiden. Treffend is wel dat de Heere Jezus in Zijn eindtijdrede in Mattheus 24:7 heel concreet besmettelijke ziekten (of epidemieën) noemt als teken van Zijn spoedige wederkomst. Hij haast Zich om in vers 8 van hetzelfde hoofdstuk hieraan toe te voegen dat het slechts een begin van de weeën betreft. Mijn vrouw en ik zijn door de Heere rijk gezegend en hebben vier zonen van Hem ontvangen. Vier keer was ik getuige dat door de barensweeën heen nieuw leven werd geboren. Het waren zeer pijnlijke en risicovolle momenten. Soms een strijd op leven en dood, maar wel met een geweldig perspectief. Nieuw leven!

Paulus schrijft op zijn beurt in Romeinen 8:22 dat heel de schepping zucht en als in barensnood is tot nu toe. Ook de schepping kent barensweeën. De schepping zucht en verlangt naar een nieuw tijdperk. Een nieuwe periode. De Bijbel spreekt op heel veel plaatsen over dat nieuwe tijdperk. In Handelingen 3:21 lezen we o.a. over ‘het herstel van alle dingen’. Een onderdeel van dit herstel is de komst van het Messiaans of Duizendjarig Vrederijk. Een periode waarin de Heere Jezus hier op aarde als dé Vredevorst zal gaan regeren vanuit Jeruzalem (Zach. 14:9). Hij zal verschijnen als Koning der Koningen en Heere der Heeren. De profeet Habakuk profeteerde reeds in hoofdstuk 2:14 ‘Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt’. Vrede, rust en gerechtigheid zullen de aarde dan stempelen. Naast de profeten Habakuk en Zacharia hebben meerdere profeten reeds over dit nieuwe tijdperk geprofeteerd.

Iemand vraagt: Het klinkt allemaal prachtig en veel belovend, maar ‘hoe’ kan ik vandaag als christen leven? Dat is een goede en belangrijke vraag. Het Bijbelgedeelte van deze ochtend geeft daar een antwoord op. Tot aan die dag - de dag dat Gods Koninkrijk ten volle hier op aarde zal worden vervuld - geldt wat we lezen in Hebreeën 2:8b-9a; “Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond”. Deze woorden spreken over tweeërlei ‘zien’. Het gaat enerzijds over een zien met ‘natuurlijke’ ogen en tegelijk over een zien met ‘geestelijke’ ogen.

Laten we eerlijk zijn; we leven buiten het paradijs in een gebroken wereld. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar met onze ‘natuurlijke’ ogen. We hebben te maken met oorlogen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er is sprake van lijden, onrecht, en verdeeldheid. Ook de volgelingen van Jezus worden hier niet voor bewaard. En dat doet pijn en geeft intens verdriet…

Tegelijk mogen we door Gods genade ook getuigen van een zien met ‘geestelijke’ ogen; ‘Maar wij zien Jezus’. Dit heeft niet te maken met onze dapperheid, achtergrond of intellect, maar veel meer met de gave van God zoals de apostel Paulus deze noemt in Efeze 1:18 ’verlichte ogen van ons verstand, van ons hart’. We zijn niet blind voor de werkelijkheid om ons heen, integendeel. Maar te midden van strijd, beproeving en aanvechting vestigen wij ons geloofsoog op Jezus. Het woord ‘zien’ in de Bijbel is een ander woord voor ‘geloven’ of ‘vertrouwen’. Wat ‘zien’ we dan als we in Jezus geloven? Hebreeën 2 toont ons heel duidelijk dat Jezus op de troon zit aan de rechterhand van de Vader. Dat betekent op de meest eervolle en hoogste positie. De Heere Jezus hangt niet meer aan een kruis, ligt niet meer in een graf, maar is opgestaan en is met eer en heerlijkheid gekroond. Dat betekent dat Hij - te midden van alles wat in deze wereld gebeurd en ons soms kan aanvliegen - volledig in controle is. Het loopt Hem absoluut niet uit de hand. Wat een geweldige, heerlijke en bemoedigende waarheid voor allen die Jezus’ eerste verschijning hebben lief gekregen.

Deze hemelse werkelijkheid zoals beschreven in Hebreeën 2:9a - die wij vandaag al met ‘geestelijke ogen’ zien - zal in de nabije toekomst dwars door de barensweeën heen - neerdalen hier op aarde. De belofte van Gods koninkrijk wordt dán ten volle vervuld. Met welk doel? ‘Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader’ (Filipp. 2:10-11).

Het is mijn gebed en verlangen dat we in deze onzekere tijden naar elkaar zullen omzien. Maar bovenal dat we - te midden van angst en vertwijfeling - elkaar zullen helpen en stimuleren om op Jezus te zien. In Hem te geloven en Hem te volgen. Dat betekent heel concreet dat we leren leven uit de beloften van God die in Christus Jezus ‘ja en amen‘ zijn (2 Kor. 1:20). Dat dit geloof wordt beproefd, mag duidelijk zijn. Maar de Heere doet wat Hij heeft beloofd. God is geen man dat Hij liegen zou (Num. 23:19). Laat dit onze vreugde en onze zekerheid zijn, juist vandaag!